• مقالات ارائه شده باید حاصل فعالیت‌های پژوهشی جدید و اصیل ارائه‌دهندگان باشد.
  • مقالات به صورت «مقاله کوتاه» ۳ تا ۸ صفحه همراه با چکیده انگلیسی و مطابق الگوی ارائه شده تنظیم و ارسال شوند.
  • ثبت‌نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه الکترونیک همایش انجام می‌شود.
  • گواهی ارائه مقاله به شرط حضور فرد ثبت نام کننده و ارائه مقاله به شکل پوستر یا سخنرانی صادر خواهد شد.
  • گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده صادر میشود و نام سایر نویسندگان به ترتیب درج شده در مقاله در گواهی ذکر میشود. برای سایر نویسندگان گواهی مجزایی صادر نمیشود.
  • برای شرکت کنندگان (بدون مقاله) به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، گواهی شرکت در همایش صادر میشود.
  • ارسال مقاله هایی که درهمایشهای قبلی ارائه و یا در مجلات علمی چاپ شده باشند، مجاز نیست.

ادامه مطلب...