مقالات ارائه شده باید حاصل فعالیت‌های پژوهشی جدید و اصیل ارائه‌دهندگان باشد.
مقالات به صورت «مقاله کوتاه» ۳ تا ۸ صفحه همراه با چکیده انگلیسی و مطابق الگوی ارائه شده تنظیم و ارسال شوند.
ثبت‌نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه الکترونیک همایش انجام می‌شود.

ادامه مطلب...