نمایشگاه جنبی چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
B1 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال کارگروه منایع انسانی ستاد نانو
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B2 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال پارساپلیمر شریف
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B3 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال نانو غذاهای فراسودمند
B4 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B5 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال واوک
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B6 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال شرکت بلند پایه(اسپانسر)
B7 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
B8 غرفه درجه B 9 2,700,000 ریال کاوش یاران فن پویا
B9 غرفه درجه B 9 2,700,000 ریال
C1 غرفه درجه C 6 18,000,000 ریال شرکت دانش پژوهان صنعت نانو
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C2 غرفه درجه C 6 18,000,000 ریال شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C3 غرفه درجه C 6 18,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C4 غرفه درجه C 6 18,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C5 غرفه درجه C 6 18,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.