نمایشگاه جنبی چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
A1 غرفه درجه A 12 36,000,000 ریال واوک
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
A2 غرفه درجه A 12 36,000,000 ریال فناور نانو پژوهش مرکزی
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
A3 غرفه درجه A 12 36,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
A4 غرفه درجه A 12 36,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
A5 غرفه درجه A 12 36,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B1 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال کارگروه منایع انسانی ستاد نانو
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B2 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B3 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B4 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
B5 غرفه درجه B 9 27,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C1 غرفه درجه C 4 12,000,000 ریال شرکت دانش پژوهان صنعت نانو
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C2 غرفه درجه C 4 12,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C3 غرفه درجه C 4 12,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C4 غرفه درجه C 4 12,000,000 ریال
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.
C5 غرفه درجه C 4 12,000,000 ریال شرکت نانوفناوران دایا
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو از پنجاه درصد تخفیف بهره‌مند می‌شوند.