سه شنبه 13 تیر 1396 10:30 conf_to 11:00
دکتر علیمراد سرافرازی
چشم‌اندازهای فناوری نانو در کشاورزی ایران
سه شنبه 13 تیر 1396 14:00 conf_to 14:30
دکتر رضااسدی فر
چالش های تجاری سازی فناوری های نوین
چهارشنبه 14 تیر 1396 08:30 conf_to 09:00
دکتر محمدعلی سلطانی
چالش‌های کسب و کار نانوفناورانه و سیاست‌های دولت
چهارشنبه 14 تیر 1396 10:30 conf_to 11:00
دکتر حامد افشاری
نقش صادرات در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان
چهارشنبه 14 تیر 1396 13:30 conf_to 14:00
دکتر علی بیت الهی
Latest status of Nanostandardization in Iran and world and challenges ahead