کمیته داوران
دکتر هومن شریف نسب
داور
مکانیک ماشین‌های کشاورزی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: hsharifnasab [at] yahoo.com
تلفن: 9121792986
دکتر فوژان بدیعی
داور
علوم و صنایع غذایی/ فرآوری، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: f.badii [at] areo.ac.ir
تلفن: 9121935282
دکتر لیلا مامنی
داور
شیمی/ نانو، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پست الکترونیکی: leila.mamani [at] abrii.ac.ir
تلفن: 9124834260
دکتر سید جعفر هاشمی 
داور
مکانیک ماشین‌های کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه ساری
پست الکترونیکی: j.hashemi [at] sanru.ac.ir 
تلفن: 01133687575 
دکتر الهه معتدی
داور
شیمی/ نانو، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پست الکترونیکی: motamedi.elaheh [at] gmail.com
تلفن: 9354763590
مهندس فرید امیرشقاقی
داور
ماشین‌های داشت، فناوری نانو، استانداردسازی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی/ ارومیه
پست الکترونیکی: farid.amirshaghaghi [at] gmail.com
تلفن: 9123337093
دکتر سید سعید محتسبی
داور
مکانیک ماشین‌های کشاورزی، عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mohtaseb [at] ut.ac.ir
تلفن: 9143467130
دکتر بابک قنبرزاده
داور
علوم و صنایع غذایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: ghanbarzadeh [at] tabrizu.ac.ir
تلفن: 9123039836
دکتر سید محمد ابراهیم‌زاده موسوی
داور
علوم و صنایع غذایی، عضو هیست علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mousavi [at] ut.ac.ir
تلفن: 9121946648
دکتر بهمن یارقلی
داور
محیط زیست/ آب، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: yar_bahman [at] yahoo.com
تلفن: 9123909606
دکتر امیر نوربخش حبیب‌آبادی
داور
صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
پست الکترونیکی: nour [at] rifr-ac.ir
تلفن: 9126766416
دکتر نادر عباسی
داور
آبیاری، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: nader_iaeri [at] yahoo.com
تلفن: 9125416946
دکتر کریم شهبازی
داور
شیمی خاک، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: shahbazikarim [at] yahoo.com
تلفن: 9125663087
دکتر خسرو آقایی پورکلیانی
داور
ژنومیکس و مهندسی ژنتیک، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
پست الکترونیکی: khosrow [at] rvsri.ir
تلفن: 9123051765
دکتر فاطمه سفید کن
داور
شیمی گیاهی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
پست الکترونیکی: sefidkon [at] rifr-ac.ir
دکتر پور رحیم
داور
ویروس‌شناسی گیاهی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
پست الکترونیکی: pourrahim [at] yahoo.com
تلفن: 9123481088
مهندس حمیدرضا دری
داور
اصلاح نباتات، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
پست الکترونیکی: hrdorri [at] yahoo.com
تلفن: 9123384519
دکتر امیر اشراقی
داور
منابع طبیعی، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
پست الکترونیکی: ae7158 [at] gmail.com
تلفن: 9121538539
دکتر رضا اسدی فر
داور
مدیریت تکنولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
پست الکترونیکی: reza_asadifard [at] tsi.ir
دکتر حامد افشاری
داور
مکانیک ماشین‌های کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پست الکترونیکی: afshari_hamed [at] roudeniau.com
تلفن: 9125263875
دکتر علی بیت اللهی
داور
مهندسی مواد و متالورژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: beitolla [at] iust.ac.ir
دکتر علی محمد سلطانی
داور
مدیریت تکنولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
پست الکترونیکی: soltani [at] tsi.ir
دکتر داریوش داودی
داور
اصلاح نباتات/ نانو، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پست الکترونیکی: ddavoodi [at] abrii.ac.ir
تلفن: 9102063042
دکتر علیمراد سرافرازی
داور
بیوتکنولوژی حشرات، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
پست الکترونیکی: asarafrazi [at] yahoo.com
تلفن: 9121329016
دکتر مجتبی زاغری
داور
تغذیه طیور، عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mzaghari [at] ut.ac.ir
تلفن: 9121694973
دکتر عادل میرمجیدی
داور
علوم و صنایع غذایی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: adelmirmajidi [at] yahoo.com
تلفن: 9127103894
مهندس فرزاد گودرزی
داور
علوم و صنایع غذایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: goodarzifarzad [at] gmail.com
تلفن: 9189093437
دکتر ندا مفتون آزاد
داور
علوم و صنایع غذایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: nedamaftoonazad [at] gmail.com
تلفن: 9179122757
دکتر محمدرضا نقوی
داور
زراعت و اصلاح نباتات، عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  mnaghavi [at] ut.ac.ir
دکتر رضا معالی امیری
داور
زراعت و اصلاح نباتات، عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rmamiri [at] ut.ac.ir
دکتر سید علی جوهری
داور
شیلات، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: sajohari [at] gmail.com
دکتر محمود قاضی خوانساری
داور
فارماکولژی/ توکسیکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: ghazikha [at] tums.ac.ir
تلفن: 9121494975
دکتر علی اکبر بابالو
داور
مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
پست الکترونیکی: a.babaluo [at] sut.ac.ir
تلفن: 9144156106
دکتر محمدکاظم کوهی
داور
دامپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mkkoohi [at] ut.ac.ir
تلفن: 9126006260