سه شنبه 13 تیر 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر علیمراد سرافرازی
چشم‌اندازهای فناوری نانو در کشاورزی ایران
سه شنبه 13 تیر 1396
14:00 تا 14:30
سخنرانی
دکتر رضااسدی فر
چالش های تجاری سازی فناوری های نوین
چهارشنبه 14 تیر 1396
08:30 تا 09:00
سخنرانی
دکتر محمدعلی سلطانی
چالش‌های کسب و کار نانوفناورانه و سیاست‌های دولت
چهارشنبه 14 تیر 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر حامد افشاری
نقش صادرات در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان
چهارشنبه 14 تیر 1396
13:30 تا 14:00
سخنرانی
دکتر علی بیت الهی
Latest status of Nanostandardization in Iran and world and challenges ahead