سه شنبه 13 تیر 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر علیمراد سرافرازی
چشم‌اندازهای فناوری نانو در کشاورزی ایران
رزومه ارائه دهنده
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور دبیر کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی دبیر اجرایی چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی
سه شنبه 13 تیر 1396
14:00 تا 14:30
سخنرانی
دکتر رضااسدی فر
چالش های تجاری سازی فناوری های نوین
رزومه ارائه دهنده
عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
چهارشنبه 14 تیر 1396
08:30 تا 09:00
سخنرانی
دکتر محمدعلی سلطانی
چالش‌های کسب و کار نانوفناورانه و سیاست‌های دولت
رزومه ارائه دهنده
رییس کارگروه سیاست‌گذاری و ارزیابی
چهارشنبه 14 تیر 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر حامد افشاری
نقش صادرات در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان
رزومه ارائه دهنده
مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان(کریدور)
چهارشنبه 14 تیر 1396
13:30 تا 14:00
سخنرانی
دکتر علی بیت الهی
Latest status of Nanostandardization in Iran and world and challenges ahead
رزومه ارائه دهنده
رییس کارگروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو