بسته پلاتینوم 

حمایت مالی معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال

۱. درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی پلاتینوم همایش (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی، روی جلد برنامه همایش و همایش‌نامه)

۲. اختصاص یک غرفه پلاتینیوم (۳۰ مترمربع) در نمایشگاه جانبی همایش به انتخاب حامی*

۳. تقدیر ویژه در مراسم اختتامیه و اهداء لوح تقدیر همایش

۴. تنظیم یک جلسه سخنرانی به مدت ۲۰ دقیقه در سالن اصلی

۵. اختصاص دو صفحه برای درج آگهی در همایش‌نامه و برنامه همایش

۶. قرار دادن لوگوی حامی در صفحه اول سایت همایش و لینک حامی در صفحه حامیان همایش

۷. اختصاص فضای استند عمودی ویژه در لابی و سالن اصلی

۸. دعوت افتخاری از ۱۲ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش و ارائه تخفیف ۵۰ درصد جهت کارکنان و معرفی‌شدگان سازمان مالی

۹. قراردادن کاتالوگ‌های حامی مالی در ورودی سالن همایش

۱۰. قراردادن بروشور و هدایای حامی مالی در محتویات پکیج شرکت‌کنندگان

۱۱. قرار دادن تیزر و یا تبلیغات چند رسانه‌ای شرکت بر روی CD همایش

۱۲. قراردادن انیمیشن یا لوگوی سازمان حامی روی پرده سالن اصلی در زمان استراحت و ناهار روز نخست 

۱۳. تبلیغ شرکت، ۲ تا ۳ نوبت به مدت ۵ دقیقه در بین برنامه‌ها

 

بسته پلاتینیوم

 حمایت مالی معادل ۷۰۰ میلیون ریال

۱. درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی پلاتینوم همایش (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی، روی جلد برنامه همایش و همایش‌نامه)

۲. اختصاص یک غرفه پلاتینیوم (۱۸ مترمربع) در نمایشگاه جانبی همایش به انتخاب اسپانسر*

۳. تقدیر ویژه در مراسم اختتامیه و اهداء لوح تقدیر همایش

۴. تنظیم یک جلسه سخنرانی به مدت ۱۵ دقیقه در کارگاه‌های جانبی همایش و اعلام زمان آن در سالن اصلی

۵. اختصاص یک صفحه برای درج آگهی در همایش‌نامه و برنامه همایش

۶. قرار دادن لوگوی حامی در صفحه اول سایت همایش و لینک حامی در صفحه حامیان همایش

۷. اختصاص فضای استند عمودی ویژه در لابی

۸. دعوت افتخاری از ۸ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش و ارائه تخفیف ۵۰ درصد جهت کارکنان و معرفی‌شدگان سازمان مالی

۹. قراردادن کاتالوگ‌های حامی مالی در ورودی سالن همایش

۱۰. قراردادن بروشور و هدایای حامی مالی در محتویات پکیج شرکت‌کنندگان

۱۱. قرار دادن تیزر و یا تبلیغات چند رسانه‌ای شرکت بر روی CD همایش

۱۲. قراردادن انیمیشن یا لوگوی سازمان حامی روی پرده سالن اصلی در زمان استراحت و ناهار روز نخست 

 

بسته طلایی

حمایت مالی معادل ۵۰۰ میلیون ریال

۱. درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی طلائی همایش (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی وبر روی جلد برنامه همایش)

۲. اختصاص یک غرفه طلایی (ویژه ۱۵ متر مربع) در نمایشگاه جانبی کنگره

۳. امکان افزایش فضای غرفه طلایی در نمایشگاه طبق مقررات

۴.تقدیر در مراسم اختتامیه و اهداء لوح تقدیر همایش

۵. اختصاص ۱/۴ صفحه برای درج آگهی در همایش‌نامه

۶. قرار دادن لوگوی حامی در صفحه اول سایت همایش و لینک حامی در صفحه حامیان همایش

۷. درج نام و لوگوی سازمان بر روی میز پنل 

۸. اختصاص فضای استند عمودی ویژه در لابی همایش

۹. دعوت افتخاری از ۶ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش

۱۰. قراردادن بروشور و هدایای حامی مالی در محتویات پکیج شرکت‌کنندگان

۱۱. قراردادن تیزر و یا تبلیغات چند رسانه‌ای شرکت بر روی CD همایش

۱۲. تنظیم یک جلسه سخنرانی به مدت ۱۵ دقیقه در کارگاه‌ها‌ی جا‌نبی همایش

۱۳. قراردادن انیمیشن یا لوگوی سازمان حامی روی پرده سالن اصلی در زمان استراحت و ناهار روز دوم سالن اصلی

  

بسته نقره‌ای

 حمایت مالی معادل ۳۰۰ میلیون ریال

۱. درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی نقره‌ای همایش (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی جلد برنامه همایش)

۲. تقدیر با اعلام مشخصات شرکت در مراسم اختتامیه

۳. اختصاص ۱/۲ صفحه برای درج آگهی تبلیغاتی در برنامه همایش

۴. قرار دادن لوگوی حامی در لینک حامی در صفحه حامیان همایش

۵. اختصاص فضای استند عمودی ویژه در لابی همایش

۶. دعوت افتخاری از ۴ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش

۷. قراردادن کاتالوگ‌های حامی مالی در ورودی سالن همایش

۸. اولویت انتخاب غرفه مورد نظر از مجموعه غرفه‌های موجود با حداکثر ۱۲ متر مربع

  

بسته برنزی

حمایت مالی ۲۰۰ میلیون ریال

۱. درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی نقره‌ای همایش (در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی جلد برنامه همایش)

۲. تقدیر با اعلام مشخصات شرکت در مراسم اختتامیه

۳. درج ۱/۴ صفحه آگهی تبلیغاتی

۴. قرار دادن لوگوی حامی در لینک حامی در صفحه حامیان همایش

۵. اختصاص فضای استند عمودی ویژه در لابی همایش

۶. دعوت افتخاری از ۳ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش

۷. قراردادن کاتالوگ ‌های حامی مالی در ورودی سالن همایش

۸. اختصاص غرفه تا حداکثر ۶ متر مربع