1. چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی مورد تایید ستاد نانو
2. چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی در فهرستISC قرار گرفت
3. زمان برگزاری چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی تغییر کرد
زمان برگزاری چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی به روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه تغییر یافت.
4. ۲۵ بهمن‌ماه؛ آخرین مهلت ارسال مقاله
با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان، مهلت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی تا ۲۵ بهمن‌ماه ۹۵ تمدید شد.
5. حمایت از همایش نانوفناوری در کشاورزی
سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های محترم می‌توانند به حامیان چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی بپیوندند.
6. مهلت ارسال مقاله به همایش تمدید شد
مهلت ارسال مقاله به چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی تا تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تمدید شد.