محل برگزاری همایش: کرج،بلوار شهید فهمیده، سالن همایش‌های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

کروکی دسترسی به محل همایش: