مروری بر کاربرد نانو ذرات و آفت‌کش‌های نانو در کنترل آفات
کد مقاله : 1001-SINAWEB
نویسندگان:
1شهرام کریمی پاشاکی *، 2حمید منشی زاده، 3نجم الدین شفیقی، 4ویدا تور مینایی
1کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت
2رئیس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان
3رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت
4کارشناس مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت
چکیده مقاله:
اخیرا" پیشرفت در فناوری نانو فرصتهای زیادی را برای کاربرد آن در رشته های تحقیقاتی مختلف فراهم کرده است. با استفاده از این فناوری می توان موادی در ابعاد نانو همراه با ویژگیهای منحصر به فرد ساخت. از آنجا که حشرات بیش از 2/3 گونه های شناخته شده موجودات را تشکیل می دهند، نقش مهمی را در زندگی انسان ایفا می کنند. گونه های مختلفی از حشرات از نظر بهداشتی و کشاورزی در زندگی انسان اختلال ایجاد می-کنند. کاربرد بیش از حد آفت کش های شیمیایی که موجب ایجاد مقاومت در حشرات آفت گشته اند و نیز اثرات مضر آفت کش ها بر روی انسان سبب شده است که پژوهشگران از پتانسیل نانو مواد برای مبارزه با حشرات آفت استفاده کنند. بهره گیری از ویژگی های حشره کشی برخی نانو ذرات و نیز استفاده از فرآیندهایی از قبیل نانوکپسوله کردن سموم نشان می دهد که این فناوری قادر است روند توسعه مقاومت را در حشرات آفت به تاخیر اندازد و همچنین باعث استفاده موثرتر و نیز امنیت بیشتر آفت کش های شیمیایی با تماس کمتر با محیط زیست گردند که این امر علاوه بر حفاظت محیط زیست، اثرات سوء سموم را بر روی زندگی انسان کاهش می دهد. در این مقاله اثرات حشره کشی برخی نانو ذرات و نیز برخی تکنیکهای تحویل آفت کش های شیمیایی و آشنایی با آفت کش های تجاری با استفاده از فناوری نانو، بررسی می شود
کلیدواژه ها:
نانو فناوری- حشره‌کش‌های نانو- کنترل آفت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است