اولین تولید نانوذرات طلا توسط باکتریهای اکتینومیست خاک
کد مقاله : 1003-SINAWEB (R3)
نویسندگان:
علیرضا دهناد *
هیات علمی
چکیده مقاله:
نانوبیوتکنولوژی علمی نوین در عرصهء صنعت، پزشکی و بیولوژی است. نانوذرات، خصوصاً نانوذرات طلا در درمان سرطان، انتقال دارو و ژن و به عنوان حسگرزیستی در تشخیص بافت های سرطانی و میکروارگانیسم ها کاربرد وسیعی یافته‌اند. با توجه به مشکلات روشهای شیمیایی از جمله آلایندگی محیط زیست و نیز پیچیدگی روش سنتز، استفاده از میکرواورگانیسم ها به عنوان ماشین تولید نانوذرات، علاوه بر کاهش هزینه ها، این فناوری را به فناوری سبز تبدیل می کند. در تحقیق حاضر بر اساس توانایی تولید متابولیت های ثانویه، پس از بررسی 80 باکتری رده اکتینومیستال جدا شده از خاک ماکو، چشمه های آب گرم اردبیل (بالای 40 درجه سانتی گراد)، خاک معادن مس شهر اهر و معدن طلای اندلیان، تولید نانوذرات طلا توسط گونه ای از باکتری استرپتومایسس به دست آمده از خاک معدن مس شهر اهر و گونه ای از رودوکوکوس جدا شده از خاک معدن طلای اندلیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده به روش اسپکتروفتومتری و روش تفرق اشعه X نشان داد که باکتری های رودوکوکوس و استرپتومایسس پس از معلق شدن در محلول 3-10مولار تتراکلرید هیدروژن طلا (HAuCl4) با 7pH به ترتیب بعد از گذشت 24و72 ساعت، قادر به احیاء یون طلا به نانوذرات طلا هستند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM نشان داد که میانگین نانوذرات طلا در باکتری استرپتومایسس 60 نانومتر بوده و به صورت خارج سلولی تولید می شود. از طریق srRNA16، جنس باکتری استرپتومایسس شناسایی و تثبیت شد.
کلیدواژه ها:
نانوذرات طلا، تولید زیستی، اکتینومایستال ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است