بررسی غلظت‌های مختلف نانوذرات دی‌اکسید‌سیلسیوم و کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر جو (Hordeum vulgare L.)
کد مقاله : 1004-SINAWEB
نویسندگان:
فریده بهبودی، زین العابدین طهماسبی سروستانی *، محمد زمان کسایی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علی سروش زاده
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
به منظور بررسی اثر نانوذرات دی‌اکسید‌سیلیسیوم و کیتوزان بر جوانه‌زنی بذور جو پژوهشی به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نانوذرات (دی‌اکسید‌سیلیسیوم و کیتوزان) در سه غلظت 30، 60 و 90 پی‌پی‌ام و شاهد (بدون نانوذرات) بودند. برای انجام آزمایش پس از کاشت بذور، سوسپانسیون نانوذرات آماده شده همراه با آب آبیاری در غلظت‌های مورد نظر مصرف گردیدند. نتایج نشان داد که مصرف نانوذرات اثر معنی‌داری بر درصد سبز شدن، میانگین سبز شـدن روزانـه و سرعت سبز شدن بذور جو نداشت. کمترین ارزش سبز شدن بذر با مصرف 90 پی‌پی‌ام نانوذرات دی‌اکسید‌سیلسیوم بدست آمد. مصرف نانوذرات کیتوزان موجب افزایش معنی‌دار ارزش سبز شدن بذر نسبت به شاهد گردید. همچنین اثر مصرف نانوذرات کیتوزان بر پارامترهای جوانه‌زنی بهتر از نانوذره‌ی دیگر بود. در کل نوع و غلظت نانوذرات اثر متفاوتی بر صفات اندازه‌گیری شده داشتند. بنابراین باید در مصرف نوع و غلظت نانوذرات در گونه‌های گیاهی مختلف توجه کافی مبذول نمود.
کلیدواژه ها:
سبز شدن- سیلیکون - جو- نانو کیتوزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است