افزایش مدت ماندگاری و کاهش میکرو ارگانیسم های مضر صنایع لبنی با استفاده از بسته بندی های با تکنولوژی های نانویی
کد مقاله : 1005-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
علیرضا دهناد *
هیات علمی
چکیده مقاله:
بیوفیلم‌ها تجمعات پیچیده‌ی میکروبی متصل به سطوح غیرزنده و زنده هستند که در یک ماتریکس اگزوپلی ساکاریدی محصور شده‌اند. امروزه استفاده از فناوری‌های نوین بیشترین رقابت را در صنایع غذایی ایجاد کرده است. بنابراین به کارگیری بسته بندی‌های ضد میکروبی حاوی نانو ذرات می‌تواند رشد میکروارگانیسم‌های نامطلوب غذایی را در محصولات فساد پذیر کاهش دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم و نقره بر باکتری‌هایE.coli ،S.aureus و قارچ Aspergillus flavusمی‌باشد. فعالیت ضد بیوفیلمی مواد مورد تست به روش میکروتیتر پلیت ((MTP اندازه گیری شد. روش کنگورد آگار، روش لوله‌ای و میکرو پلیت جهت تایید تشکیل بیوفیم استفاده شد. قطر نانو ذرات در حدود 30 الی 93 نانومتر بود. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی‌‌دار بین غلظت نانو ذرات و نوع میکروارگانیسم است. در حضور تابش نور در غلظت 1 گرم بر لیتر از نانو ذرات در زمان 60 دقیقه، باکتری E.coli حساسیت بالایی نسبت به باکتری S.aureus از خود نشان داد. با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید روی، از رشد هر دو باکتری E.coli و S.aureus به طور قابل ملاحظهای کاسته شد. اثر ضد قارچی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حضور تابش نور‌ قابل ملاحظه بود و تمامی نتایج با پژوهش‌های قبلی تطابق داشت. نتایج نشان داد که نانو ذرات نقره فعالیت ضد بیوفیلمی دارند. بنابراین از خواص ضد میکروبی این نانو ذرات می‌توان در بسته بندی محصولات لبنی استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
بیوفیلم، نانو ذرات اکسید روی، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات نقره، E.coli، S.aureus ، Aspergillus flavus
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است