نگاشت نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران
کد مقاله : 1059-SINAWEB
نویسندگان:
1روح الله ماقبل *، 2کریم نادری مهدیی، 2احمد یعقوبی فرانی، 3مهدی محمدی
1دانشجوی دکترا
2هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
3هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر، نگاشت نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران می‌باشد. این تحقیق ازنظر دیدمان، در قالب روش آمیخته توصیفی- تحلیلی با رویکرد دوفازی اتصال داده‌های کیفی به کمی است. در دو بخش از تحقیق از فاز کیفی استفاده شد. در بخش اول فاز کیفی، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار با اعضای کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی، به استخراج کدهای بروزیابنده اقدام گردید. پس از مفهوم‌سازی داده‌های حاصل از بخش اول کیفی اقدام به تلفیق کدهای حاصل از آن با کدهای حاصل از مرور ادبیاتی (کدهای پیش‌ساخته) در قالب پرسشنامه گردیده و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم به تأیید روایی همگرا و پایایی ترکیبی گویه ها پرداخته شد. در نهایت در بخش کمی با استفاده از روش پیمایشی اقدام به تکمیل و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها گردید. بخش دوم فاز کیفی تحقیق، مشتمل بر تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین بالادستی بود. در نهایت پس از تعیین شکاف کارکردی نهادهای سخت و نرم نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاروزی، به ارائه راهکارهای عملیاتی برای هر کدام از نهادها پرداخته شد.
کلیدواژه ها:
کشاورزی، نگاشت نهادی، نوآوری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است