تهیه نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان با رویکرد کاهش ضایعات فرآورده های دریایی
کد مقاله : 1067-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1مرجان نوری *، 2فرامرز خدائیان
1هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
2هیئت علمی و دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
عرضه ی محصولات دریایی عمدتا به شکل بدون پوست می‌باشد و پوست آنها جز ضایعات کارخانجات فرآورده‌های دریایی است درحالیکه از منابع اصلی استخراج کیتوزان با توجیه اقتصادی بشمار می‌آیند. هدف پژوهش حاضر تهیه نانو ذرات کیتوزان استخراج شده از ضایعات فرآورده دریایی است، بدین منظور ترکیب درصدهای مختلف نمک سدیم تری پلی فسفات ( 5/0 و 1 % وزنی/حجمی) با کیتوزان تهیه و خصوصیات آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد نمک شاخص های توزیع اندازه ذرات و پتانسیل زتا به ترتیب به صورت معنی داری افزایش (664 نانومتر) و کاهش (2/30 میلی ولت) یافته اند و همچنین کیتوزان ترکیبی موثر بر مهارکنندگی هر دو نوع باکتری گرم مثبت و منفی بوده است.در میان ریزسازواره‌های موجود با تفاوت معنی داری اشترشیا کلی و سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب حساس‌ترین (9/1 میکروگرم بر میلی لیتر) و مقاوم ترین (81/7 میکروگرم بر میلی لیتر) باکتری در مقابل نمونه‌ها به حساب آمده‌اند.
کلیدواژه ها:
ضایعات، ضد میکروبی، نانو ذرات کیتوزان، محصولات دریایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است