کاربرد نانو ورقه هایگرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) در فرایند پیش‌تخلیص تاکسول و بهینه سازی آن با RSM
کد مقاله : 1068-SINAWEB
نویسندگان:
1جابر نصیری *، 2محمد رضا نقوی، 2هوشنگ علیزاده، 2محمد رضا متاحی مقدم
1کرج- پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
2پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
در این تحقیق، ابتدا نانوورقه های گرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) بصورت شیمیایی سنتز و در ادامه بعنوان یک نانوجاذب کاندید در فرایند پیش‌تخلیص عصاره تاکسول حاصل از برگ گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) استفاده شد. بدین منظور، نقش احتمالی سه فاکتور مهم (میزان جاذب، دمای جذب و قدرت تکانش) بر میزان دو پاسخ (حذف رنگدانه‌های گیاهی و بهبود خلوص تاکسول) مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از مدل سطح پاسخ (RSM) بهینه شد. نانوجاذب سنتز شده با استفاده از روش هایی نظیر TEM، AFM، FT-IR، VSM و BET مشخصه یابی و تایید ساختار شد. درضمن، برمبنای نتایج حاصل از RSM، برای هر دو مدل رگرسیونی چند جمله‌ای درجه دو ارائه شده برای دو پاسخ، همبستگی بالایی بین داده‌های تجربی و پیش‌بینی شده بدست آمد (p<0.0001). درضمن، نتایج بهینه‌سازی عددی کلی نشان داد که برای دستیابی به بیشترین مقدار رنگ‌بری‏ (0/94 درصد) و تاکسول با خلوص بیشتر (4/11 درصد)، مقادیر جاذب، درجه حرارت و قدرت تکانش محیط واکنش بایستی به ترتیب بصورت 7/37 گرم بر لیتر، 7/30 درجه سانتی‌گراد‏ و rpm 1/153 تنظیم شود و در ادامه نتایج پیش بینی شده بصورت تجربی تایید شدند. درضمن، پس از 5 بار تیمار عصاره با نانوجاذب، قدرت مغناطیسی و جذب نانوجاذب برای حذف ترکیبات رنگی و دیگر ناخالصی‌ها (بالای 90 درصد) همچنان قابل قبول بود.
کلیدواژه ها:
نانوجاذب گرافیت اکسید مغناطیسی، متدولوژی سطح پاسخ، تاکسول، سرخدار
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است