مطالعه‌ای مقایسه‌ای بر قابلیت دو محصول نانو و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر کاهش تحرک و گیاه‌فراهمی سرب
کد مقاله : 1070-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
1سید مجید موسوی *، 2بابک متشرع زاده، 3حسین میرسید حسینی، 4حسینعلی علیخانی، 5علی اصغر ذوالفقاری
1دانشگاه تهران
2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
3دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
4دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
5دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
مطالعات متعددی به منظور تعیین بهترین روش مدیریتی برای خاک‌های آلوده به فلزات بالقوه سمی و خطرناک با هدف کنترل ورود این آلاینده‌ها به زنجیره‌های غذایی انجام شده و یا در حال انجام می‌باشد که نقطه‌ی تمرکز اصلی این مطالعات را بررسی اثر مواد مختلف زیستی و غیرزیستی بر روی کاهش تحرک و فراهمی آلاینده‌های مذبور تشکیل می‌دهد. به منظور مقایسه‌ی اثر دو محصول نانو، نانوذرات سیلیس و زئولیت (در سطح 200 میلی‌گرم در کیلوگرم) با باکتری‌های محرک رشد گیاه (باسیلوس سیفنسیس و سودوموناس فلورسنس ) بر تحرک و گیاه‌فراهمی سرب در یک خاک آلوده‌ی تحت کشت با گیاه آفتابگردان تحقیقی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه اجرا گردید. درجه‌ی تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر تحرک و گیاه‌فراهمی سرب بر اساس فاکتور تحرک، گیاه‌فراهمی، شاخص انتقال و غلظت سرب در گیاه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان داد که اگرچه تیمارهای مورد مطالعه منجر به کاهش فاکتور تحرک سرب شدند اما تنها تیمار سودوموناس+نانوزئولیت اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد داشت (96/31 درصد کاهش نسبت به شاهد). تیمارهای مورد مطالعه همچنین در اکثر موارد بطور معنی داری گیاه‌فراهمی سرب و فاکتور انتقال آن از ریشه به اندام هوایی را کاهش دادند که نقش نانوذرات مورد مطالعه از نظر کاهش فاکتور انتقال سرب پررنگ‌تر از باکتری‌های مورد مطالعه بود این در حالی‌ است که این دو نوع اصلاح کننده از نظر کاهش گیاه‌فراهمی سرب و نیز غلظت آن در گیاه اختلاف معنی داری باهم نداشتند.
کلیدواژه ها:
باکتری محرک رشد گیاه، نانوزئولیت/سیلیس، سرب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است