مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی (ZnO) بر روی برخی از صفات رویشی کلزا
کد مقاله : 1011-SINAWEB
نویسندگان:
1سید موسی موسوی کوهی *، 2مهرداد لاهوتی، 2علی گنجعلی، 2محمد حسن انتظاری
1دانشگاه بیرجند
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
در دهه اخیر کاربرد نانومواد به طور گسترده ای در جهان افزایش یافته است. اکثر مطالعات در زمینه اثرات نانوذرات بر روی گیاهان در مرحله جوانه زنی یا مراحل اولیه رشد گیاه (مرحله گیاهچه‌ای) انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دراز مدت این نانوذرات بر روی گیاهان، تغییرات رشد گیاه کلزا (Brassica napus L.) را در پاسخ به نانوذرات و میکروذرات اکسید روی (ZnO) به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه برخی از معیارهای رشد شامل زیتوده گیاه، رشد ریشه، نسبت نوشاخه به ریشه، ارتفاع نوشاخه، تعداد برگ ها و سطح برگ مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که اثرات منفی نانوذرات بر روی صفات مورد سنجش بیشتر از اثرات میکروذرات نبود. این نتایج نشان می‌دهند که اثرات بازدارندگی تیمارهای نانوذرات و میکروذراتZnO بر روی رشد کلزا به واسطه جذب ذرات توسط ریشه و اثرات مابعد آنها بر روی متابولیسم گیاه نبوده است. در مقابل، ممکن است این اثرات بازدارندگی تا اندازه‌ای به واسطه آزادسازی یون‌های سمّی +2Zn، احتمالاً با القاء تراوشات ریشه، و یا برهمکنش های فیزیکی ذراتZnO در سطح ریشه ایجاد شده باشند.
کلیدواژه ها:
اکسید روی، صفات رویشی، کلزا (.Brassica napus L)، نانوذرات
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است