بررسی تأثیر نانوکود بیولوژیک(بیوزر) بر کاهش مصرف کود شیمیایی ازت در کشت گوجه فرنگی
کد مقاله : 1014-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1فاضل توکلی *، 2عباس میرزاخانی، 3حمید رضا درّی
1دانشجوی کارشناسی ارشد
2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
3رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
چکیده مقاله:
گوجه فرنگی(.Lycopersicon esculentum mill)، یکی از مهمترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی در دنیاست و سطح زیر کشت قابل توجهی را در دنیا به خود اختصاص داده است. باتوجه به اهمیت تغذیه ی این محصول و تأثیرش بر سلامت مصرف کنندگان و افزایش تولید از سطوح زیر کشت، آزمایشی طی سال زراعی 94-1393 بصورت کشت مزرعه ای برای بررسی تأثیر نانوکود بیولوژیک(بیوزر) بر کاهش مصرف کود شیمیایی ازت در کشت گوجه فرنگی انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کودهای مورد استفاده شامل ازت به میزان 370 کیلوگرم در هکتار و در چهار سطح(صفر، 25%، 50%و 100%) و نانو کود بیولوژیک بیوزر به میزان دو کیلوگرم در هکتار و در دو سطح(صفر و 100%) بودند. تیمارهای کودی شامل نانوکود+25% ازت، نانوکود+50% ازت، شاهد نانوکود و شاهد ازت بودند و در سه نوبت اعمال شدند. بررسی نتایج نشان داد که تیمار نانوکود+25% ازت بر روی اکثر صفات شامل: تعداد میوه در بوته، وزن تر تک میوه، وزن خشک تک میوه، حجم میوه، عملکرد در هکتار، ویتامین ث و میزان مواد جامد محلول اختلاف معنی داری نسبت به اکثر تیمارها داشت. به طور کلی بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بهترین تیمار کودی، نانوکود بیولوژیک بیوزر+25% ازت است که با کاهش 75 درصدی مصرف کود شیمیایی ازت بهترین نتیجه را نشان داد.
کلیدواژه ها:
بیولوژیک، کود ارگانیک، کود شیمیایی، محصول ارگانیک، مزرعه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است