مطالعه سینتیک تغییرات کیفی انجیر سیاه پوشش داده شده با نانوامولسیون بر پایه کیتوزان
کد مقاله : 1015-SINAWEB
نویسندگان:
1ندا مفتون آزاد *، 2مریم هاشمی، 3فوژان بدیعی، 1مریم شاه امیریان، 4اکبر جوکار، 5صدیقه یزدانی
1عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
2عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی
3عضو هیات علمی
4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
5کارشناس موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال
چکیده مقاله:
انجیر سیاه استهبان از ارقام بسیار حساس است. بسته بندی مناسب یکی از روش هایی است که می تواند ضایعات این محصول باغی را در مراحل پس از برداشت و بازار رسانی تا حد زیادی کاهش دهد. در پژوهش حاضر اثر یک نوع پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در غلظت‌ 2000 قسمت در میلیون کیتوزان بر افزایش ماندگاری و کیفیت انجیر سیاه استهبان مطالعه شد. نمونه-های انجیر پوشش‌داده شده و بدون پوشش در شانه‌های معمولی مخصوص نگهداری انجیر، بسته‌بندی و در سه دمای 0، 5 و 10 درجه سانتی‌گراد و در رطوبت نسبی 85-80 درصد نگهداری شدند. در مدت 3 هفته نگهداری در فواصل زمانی مشخص سفتی بافت، میزان کاهش وزن، تنفس، و پارامترهای رنگ اندازه‌گیری شد و تاثیر پوشش‌ بر ماندگاری انجیر بررسی گردید. تاثیر وجود پوشش بر کیفیت انجیر در سه دمای مختلف و در زمان های نگهداری با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد این پوشش برای انجیر، به طور معنی‌داری باعث کاهش افت وزن، حفظ رنگ میوه، کاهش سرعت تنفس، حفظ سفتی بافت و تغییرات کمتر بریکس و اسیدیته نسبت به نمونه‌های بدون پوشش شد. تغییرات وزن، بافت و مقادیر L و b با مدل سینتیک مرتبه یک و تغییرات a و ∆E با مدل سینتیک مرتبه صفر شرح داده شدند. حساسیت دمایی ثابت سرعت نیز بطور رضایتبخشی در اکثر مدل ها با معادله آرنیوس بیان گردید.
کلیدواژه ها:
پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان، تنفس، تغییرات سفتی، سینتیک مرتبه صفر،سینتیک مرتبه یک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است