تاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینی
کد مقاله : 1021-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1بهروز قربانی قاضی محله *، 2محمد رضا عامریان، 3احسان کهنه، 4مهدی رحیمی
1دانشجو
2رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
3استادیار پژوهش پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان- ایران
4مربی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نانوکودبور و بیوچار بر عملکرد و برخی خصوصیات رویشی بادام زمینی، آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با فاکتورهای آزمایشی 1ـ محلول پاشی نانو کود بور در دو سطح صفر و سه در هزار و 2ـ استفاده از بیوچار در سه سطح صفر، بیوچار حاصل از پوسته بادام زمینی و آزولا با سه تکرار در سال زراعی 1395 در شهر شلمان استان گیلان اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که محلول پاشی بور بر طول دانه، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه خشک وعملکرد غلاف خشک اثر معنی داری دارد. اثر متقابل تیمارها بر تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه خشک و غلاف خشک تاثیر معنی داری داشت. بیشترین طول دانه در تیمار محلول پاشی بور و کاربرد بیوچار آزولا مشاهده شد. به طور کلی بیشترین تعداد دانه در بوته (128/90دانه در بوته)، بیشترین میانگین عملکرد دانه خشک(6816/8کیلوگرم در هکتار) و بیشترین میانگین عملکرد غلاف خشک(10545/8کیلوگرم در هکتار) در تیمار محلول پاشی بور به دست آمد. بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده می توان بیان داشت که محلول پاشی عناصر ریزمغذی بویژه بور و کاربرد کودهای آلی می تواند در جهت تولید بهتر و عملکرد اقتصادی تر بادام زمینی موثر باشد.
کلیدواژه ها:
بادام زمینی،بور،بیوچار،عملکرد دانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است