تهیه و بررسی پوشش آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات بر فساد میکروبی شیر ماهی
کد مقاله : 1028-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1مرجان نوری *، 2فرامرز خدائیان، 3نسیم آذری
1هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
2گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
چکیده مقاله:
با توجه به رشد روز افزون جمعیت در جهان و افزایش نیاز جوامع بشری به مواد پروتئینی و محدودیت منابع خاکی جهت رفع نیاز، برنامه ریزان کشورها به استفاده هرچه بهتر از منابع گسترده آب ها و دریاها روی آورده اند. در میان غذاهای دریایی پر مصرف، مدت ماندگاری شیر ماهی در شرایط معمول 1 تا 2 روز است. در این مطالعه پس از تهیه فیله‌های شیر ماهی، محلول پوشش دهی حاوی غلطت 1 درصد کیتوزان، نانو ذرات کیتوزان و نانو ذرات درون پوشانی شده کیتوزان: عصاره آماده شد و فیله ها در محلول های مورد نظر غوطه ور شدند. فیله های آماده شده در یخچال نگهداری شدند و در زمان مورد نظر تحت آزمون‌های میکروبی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاربرد پوشش های خوراکی مورد نظر منجر به کاهش معنی دار بار میکروبی نمونه های تیمار شده نسبت به نمونه های شاهد شده است. ببیشترین میزان کاهش بار میکروبی در پوشش حاوی نانو ذرات درون پوشانی شده کیتوزان: عصاره مشاهده شد که بعنوان پوششی جدید و کاربردی برای افزایش مدت زمان ماندگاری شیر ماهی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
فساد میکروبی، شیر ماهی، کیتوزان، نانو ذرات درون پوشانی شده کیتوزان:عصاره، نانو ذرات کیتوزان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است