نقش نانو‌ ذرات هیدروکسید آلومینیوم در جذب و دفع بور در یک خاک گلخانه‌ای
کد مقاله : 1031-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1زهرا السادات موسوی داربدره *، 2شهریار مهدوی
1دانشگاه ملایر کیلومتر 4 جاده اراک
2مدیر گروه علوم خاک دانشگاه ملایر
چکیده مقاله:
بور از عناصر کم مصرف لازم برای رشد گیاهان است. فرآیند جذب نقش مهمی را درحلالیت بوردر محلول خاک و در نتیجه در دسترس بودن آن برای گیاهان ایفا می‌کند. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر اصلاح کننده نانو ذره هیدروکسید آلومینیوم 〖(AL(OH)〗_3) بر میزان جذب و واجذب بور در یک خاک گلخانه‌ای در جنوب استان همدان ( نهاوند) صورت گرفت. دراین آزمایش از چهارعصاره‌گیر آب جوش، آمونیوم بی‌کربنات- دی اتیل تری آمین پنتا استیک اسید (AB-DTPA)، اگزالات آمونیوم و کلسیم کلرید 01/0 مولار برای استخراج بور از خاک اصلاح نشده و خاک اصلاح شده با نانو ذره هیدروکسید آلومینیوم سه درصد استفاده شد. در هر دو خاک اصلاح شده و اصلاح نشده به ترتیب بیشترین میزان بور عصاره‌گیری شده در: اگزالات آمونیوم ( 514/1)>AB-DTPA ( 640/0)> کلسیم کلرید(433/0 ) > آب جوش(170/0 )میلی‌گرم در کیلوگرم بدست آمد. همچنین هم‌دمای جذب بور در هر دو خاک اصلاح شده و اصلاح نشده، در حضور و عدم حضور آنیون رقیب فسفات بررسی شد که خاک شاهد منفرد با مقدار جذب 72/43 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بور ماکزیمم میزان جذب را نسبت به خاک شاهد دارای آنیون رقیب و خاک‌های اصلاح شده داشت. معادلات خطی فروندلیچ و لانگ‌مویر بر داده‌های جذب بور برازش و معادله فروندلیچ فقط به خاک شاهد با بیشترین ضریب همبستگی ( R2= 0.95)، روند جذب را بهتر توجیه نمود. واجذب بور در این نمونه خاکها جزیی بود.
کلیدواژه ها:
بور، عصاره‌گیر، هم‌دمای جذب، هیدروکسید آلومینیوم، نانو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است