تأثیر یک نوع روانکار نانویی بر عملکرد موتور تراکتور
کد مقاله : 1032-SINAWEB
نویسندگان:
1سیداحسان زاهدی *، 2سعادت کامگار، 3محمد لغوی
1جهاد کشاورزی
2استادیار بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
3استاد بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
به‌منظور حصول به روانکار با خصوصیات مطلوب و مناسب برای هر کاربرد مشخص، امروزه انواع افزودنی‌ها با عملکردهای مختلف، به روغن‌پایه افزوده می‌شوند. افزودن نانو ذرات به روانکار های پایه باعث بهبود خواص ضد اصطکاکی و ضد سایشی می‌شود. در این پژوهش تأثیر یک نانو روانکار نسبت به روغن‌موتور پایه، در صفات گشتاور، توان، مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه بر روی موتور تراکتور رومانی یونیورسال 650 با استفاده از سکوی تست موردبررسی قرار گرفت. نانو روانکار با ترکیب افزاینده نانوویت و روغن‌پایه در دو سطح ترکیب اولیه نانو و ترکیب نهایی نانو تولید شد. آزمون‌های توان و مصرف سوخت بر روی هر سه روغن انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو روانکار در ترکیب اولیه و ترکیب نهایی به ترتیب باعث 9.4 و 7.7 درصد افزایش گشتاور؛ 9 و 7.2 درصد افزایش توان شده و مصرف سوخت ویژه را 9.6 و 8.9درصد نسبت به روغن پایه کاهش داده است.
کلیدواژه ها:
توان، روغن‌موتور، گشتاور، مصرف سوخت، نانو روانکار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است