تاثیر اسانس‌های دارچین و آویشن بر ویژگی ضدمیکروبی ‌فیلم‌های نانوکامپوزیتی متیل‌سلولز و پلی‌وینیل‌الکل
کد مقاله : 1033-SINAWEB
نویسندگان:
اکبر جوکار *
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
چکیده مقاله:
در این پژوهش تاثیر اسانس‌های آویشن و دارچین بر فعالیت ضدمیکروبی فیلم‌های نانوکامپوزیتی متیل‌سلولز و پلی‌وینیل‌الکل بررسی شد. غلظت‌های مختلف اسانس دارچین و آویشن برای فعال کردن نانوکامپوزیت‌های متیل‌سلولز در غلظت‌های ml/gP 17/0، 33/0، 67/0 و 1 و پلی‌وینیل‌الکل در غلظت‌های ml/gP 125/0، 25/0، 5/0 و 75/0 به کار گرفته شدند. تاثیر فعالیت ضدمیکروبی فیلم‌های فعال بر شش ریزسازواره‌ها مهم در بهداشت و فساد مواد غذایی (Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Penicillium spp, Bacilluse spp, Staphilococcuse aureuse) با روش انتشار در آگار و روش غیر تماسی ارزیابی گردید. تاثیر مقادیر مختلف اسانس‌های دارچین و آویشن در هر دو نوع فیلم فعال بر کلیه ریزسازواره‌های مورد آزمایش معنی‌دار بود (05/0p<). اسانس دارچین و آویشن کمترین تاثیر را بر E. coli و بیشترین ممانعت کنندگی را بر Penicillium spp. داشتند. به‌طور کلی تاثیر اسانس دارچین نسبت به آویشن بر کلیه ریزسازواره‌ها خیلی بیشتر بود. کشندگی هر دو اسانس به ترتیب بر قارچ‌ها، باکتری‌ گرم مثبت و باکتری‌ گرم منفی بیشتر بود. اثر ممانعت کنندگی غلطت ml/gP 17/0 از اسانس‌های دارچین و آویشن در فیلم متیل‌سلولز و ml/gP 13/0 از اسانس‌ها در فیلم پلی‌وینیل‌الکل در روش غیر تماسی تقریبا صفر بود. اما با افزایش غلظت اسانس تاثیر ممانعت‌کنندگی بسیار زیادی بین 70 تا 100 درصد نشان داد. فیلم‌های فعال شده با اسانس‌های دارچین و آویشن تاثیر ممانعت کنندگی بسیار زیادی بر کلیه ریزسازواره‌های مورد آزمایش داشتند و میتوانند روش امیدوار کننده‌ای برای بسته‌بندی مواد غذایی باشند.
کلیدواژه ها:
اسانس، بسته‌بندی، فیلم‌های فعال، نانوکامپوزیت، مواد غذایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است