نانو چند سازه ها ی چوب پلاستیک
کد مقاله : 1036-SINAWEB
نویسندگان:
امیر نوربخش *
بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ
چکیده مقاله:
در این بررسی استفاده از ضایعات لیفی محصولات کشاورزی و ضایعات پلیمری به همراه نانو ذرات رس و نانو لوله های کربنی در ساخت چند سازه / چوب پلاستیک بررسی شده است. اثر پلی‌مرهای ضایعاتی پلی اتیلن با دانسیته بالا و پلی پروپیلن نیز در ترکیب چند سازه مورد توجه قرار گرفته است. مقاومت های مکانیکی ، عکسبرداری الکترونی پویشی (SEM) و عکسبرداری الکترونی انتقالی (TEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) و آزمون حرارتی (TGA) نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی نوع فازها و ریخت شناسی در چند سازه نانو رس چوب پلاستیک جهت تشخیص ساختار های بین لایه ای (Intercalation) و درون لایه ای ( Exfolation ) بررسی شده است. طبق بررسی انجام شده استفاده از نانو لوله های کربنی چند جداره (MWNT) جهت تقویت کننده در ساختار چوب پلاستیک سبب افزایش خواص مکانیکی چند سازه گردیده است.همچنین استفاده از ذرات نانو رس سبب بهبود برخی خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه گردیده است.
کلیدواژه ها:
چند سازه ، ضایعات کشاورزی، ضایعات پلی‌مری ، نانورس ، نانو لوله های کربنی ، ویژگیهای مقاومتی و عکسبرداری SEM TEM, و TGA
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است