تولید و بررسی خواص نانوالیاف هیدروژل سوپرجاذب پلی اکریل آمید/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی
کد مقاله : 1037-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1صدرالدین کریمی فر *، 2داریوش سمنانی
1دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان
2استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
در این پژوهش نانو الیاف پلی اکریل آمید/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی تولید شده‌اند. انتخاب این پلیمرها به دلیل خواص زیست سازگاری و زیست‌تخریب‌پذیری آن ها بوده است که در نهایت موجب تولید هیدروژل با خاصیت دوست‌دار محیط‌زیست می شود. جهت شناسایی ساختار تولیدی از آزمون طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و به منظور مطالعه مورفولوژی نانوالیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ساختار تولیدی دارای مورفولوژی صاف و بدون دانه تسبیحی بوده و از یکنواختی مناسبی برخوردار می باشد. همچنین با استفاده از نرم افزار میانگین قطر نانوالیاف تولیدی در حدود 500 نانومتر به دست آمد. پلیمرهای بکار رفته در این پژوهش زیست سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر هستند.با توجه به نسبت سطح به حجم بالا و خواص گذردهی هوا و رطوبت مناسب نانوالیاف و تخلخل بالا در آن از نانوالیاف تولیدشده به این روش، می‌توان به‌عنوان بستر مناسب در کشت بافت گیاهی استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
الکتروریسی ، سوپر جاذب، پلی اکریل آمید، هیدروژل، نانوالیاف.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است