افزایش عمر ماندگاری و کیفیت میوه‌ی خرما با بسته‌بندی آنها در فیلم‌های نانوکامپوزیتی فعال
کد مقاله : 1038-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1اکبر جوکار *، 2محمد حسین عزیزی، 2زهره حمیدی اصفهانی
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
2دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر فیلم‌های نانوکامپوزیتی فعال بر نگهداری، افزایش عمر ماندگاری و کیفیت میوه خرما بود. اسانس دارچین (ml/gP 67/0) و آویشن (ml/gP 1) از سمت متیل‌سلولز به داخل فیلم نانوکامپوزیتی دولایه (متیل‌سلولز-پلی‌وینیل‌الکل) ترکیب شد. سه نوع ریزسازواره مهم و مقاوم در میوه خرما، Aspergilluse niger, Saccharomyces cerevisiae, E.coli، در قسمت وسط و سطح خرمای مضافتی (با 40 درصد رطوبت نسبی) تلقیح شدند. خرماها با دقت در داخل فیلم‌های نانوکامپوزیتی فعال بسته‌بندی شده و در داخل ژرمیناتور با دمای oC 25 و رطوبت نسبی 50 درصد نگهداری شدند. ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و فیزیکی خرماها در فواصل زمانی مختلف بررسی شدند. رشد ریزسازواره‌ها در 3، 8، 15، 30 و 60 روز نگهداری آزمایش و رشد هر سه نوع ریزسازواره در خرماهای بسته‌بندی‌شده در فیلم‌های فعال در کلیه روزهای آزمایش نسبت به نمونه کنترل (غیرقابل شمارش) به طور معنی‌داری کمتر بود. بسته‌بندی فعال تاثیر معنی‌داری بر مواد جامد محلول، اسیدیته و رطوبت خرماها نداشت، در حالیکه بر رنگ و مواد فنل کل تاثیرش معنی دار بود (05/0p<). فنل کل خرمای بسته‌بندی شده در فیلم فعال شده با آویشن، دارچین و فیلم معمولی به ترتیب برابر با mgGAE/gdw 1/4، 78/2، و 88/2 بود. بنابراین فیلم فعال شده با آویشن نه تنها از کاهش مواد فنل جلوگیری کرد بلکه موجب افزایش آن نیز گردید. خرماهای بسته‌بندی شده در فیلم‌های فعال شده با دارچین در مقایسه با آویشن و نمونه کنترل طعم بهتری داشتند. به کار گرفتن فیلم‌های دولایه فعال شده با اسانس‌ها گیاهان دارویی برای بسته‌بندی میوه‌های خرمای تازه توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها:
اسانس دارچین، اسانس آویشن، بسته‌بندی فعال، فیلم نانوکامپوزیتی دولایه، میوه خرما
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است