اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غده‌دهی
کد مقاله : 1039-SINAWEB
نویسندگان:
1بیژن سعادتیان *، 2محمد کافی، 2محمد بنایان، 3جعفر نباتی
1گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
2گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
3پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
کاربرد ترکیبات حاوی سیلیسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک بسیاری از گیاهان تاثیر مثبت در پی داشته است. لذا به منظور تعیین اثر سیلیکات سدیم و اندازه ذرات آن بر خصوصیات تبادل گازی و رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با دو سطح اندازه ذرات سیلیکات سدیم (نانو و میکرو) و غلظت‌های شاهد (آب مقطر)، 100، 200، 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. صفات فتوسنتز، کارایی مصرف آب لحظه‌ای و هدایت مزوفیلی، غلظت کلروفیل a و کلروفیل b، مجموع غلظت کلروفیل a و b، نسبت کلروفیل a به b برگ سیب زمینی تحت تاثیر محلول‌پاشی سیلیکات سدیم به طور معنی‌داری افزایش نشان داد. تاثیر ذرات نانو بر کاهش تعرق برگی و افزایش کارایی مصرف آب لحظه‌ای، هدایت مزوفیلی و غلظت کلروفیل b بالاتر از ذرات میکرو بود. به طوری که در غلظت 400 میلی‌گرم در لیتر، صفات تعرق برگی، کارایی مصرف آب لحظه‌ای و هدایت مزوفیلی برگ تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب 24، 42 و 12 درصد رشد نشان داد. فتوسنتز برگ با افزایش غلظت سیلیکات سدیم افزایش و هدایت روزنه‌ای کاهش نشان داد. غلظت کلروفیل a و مجموع غلظت کلروفیل a و b در تیمار نانو نسبت به میکرو برتری معنی‌داری داشت. به طور کلی کارایی نانو ذرات در بهبود صفات برگی نسبت به ذرات میکرو بیشتر بود و بیشترین تغییرات در غالب صفات در تیمار 400 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد.
کلیدواژه ها:
اندازه ذرات، تعرق، سیلیسیم، فتوسنتز، کارایی مصرف آب.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است