اثر محلول‌پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی
کد مقاله : 1040-SINAWEB
نویسندگان:
1بیژن سعادتیان *، 2محمد کافی، 2محمد بنایان، 3جعفر نباتی
1گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
2گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
3پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
اثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینه‌ها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت تعیین اثر اندازه ذرات سیلیکات سدیم بر بخش هوایی سیب زمینی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح اندازه ذرات (نانو و میکرو) و سطوح غلظت صفر، 100، 200، 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار کاربرد سیلیکات سدیم بر غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سیلیسیم بود در بالاترین غلظت، صفات یاد شده در تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب 20، 27، 15، 30، 17 و 17 درصد بیشتر بود. اثر نانو ذرات بر غلظت نیتروژن به طور معنی‌داری بیشتر از ذرات میکرو بود. همچنین با افزایش غلظت سیلیکات سدیم، غلظت نیتروژن برگ به طور معنی‌داری بیشتر شد. کارایی جذب سدیم و سیلیسیم بخش هوایی سیب زمینی در تیمار نانو به طور معنی‌داری بالاتر از میکرو بود. در هر یک از سطوح غلظت، کارایی جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و نیتروژن نانو ذرات به طور معنی‌داری بالاتر از ذرات میکرو بود. به طور کلی اثر نانو ذرات سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر معدنی مورد مطالعه، بیشتر از ذرات میکرو بود و غلظت 400 میلی‌گرم بیشترین تاثیر را داشت.
کلیدواژه ها:
اندازه ذرات، سیلیسیم، فسفر، نیتروژن.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است