استفاده از نانو ذرات آهن تثبیت شده برای حذف یون مس از محلول های آبی
کد مقاله : 1041-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1سالومه سپهری *، 2نادر عباسی
1محقق، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
2معاونت پژوهشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
چکیده مقاله:
امروزه با توجه به بحرانی بودن وضعیت منابع آب کشور، استفاده از آب‌های نامتعارف نظیر زهاب‌های کشاورزی، پساب‌های شهری و صنعتی در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است. با این حال وجود برخی فلزات سنگین در منابع آب‌های نامتعارف استفاده از آنها را برای آبیاری محصولات کشاورزی با تردیدهایی مواجه ساخته است. لذا یکی از رویکردهای اصولی در استفاده از این گونه منابع حذف فلزات سنگین در مراحل مختلف تصفیه آنها است. در این تحقیق، حذف یون مس با استفاده از نانو ذرات آهن تثبیت شده مورد بررسی قرار گرفت. این جاذب (Ze-nZVI) به روش کاهش فاز مایع با استفاده از بروهیدرات سدیم در حضور زئولیت طبیعی سنتز شد. خواص و مورفولوژی این جاذب با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و تعیین سطح ویژه با استفاده از آنالیز BET مشخصه‌یابی شد. در ادامه طی مطالعات پیمانه‌ای کارآیی این جاذب در حذف یون مس از محیط محلول مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر پارامترهای غلظت اولیه آلاینده و مدت زمان تماس بر حذف آلاینده با استفاده از جاذب بررسی شد. مطالعات سینتیکی نشان داد که مدل شبه مرتبه اول نسبت به سایر مدل‌ها به خوبی بر داده‌های جذب برازش یافت. همچنین، مطالعات همدمای جذب نشان داد که داده‌های جذب در زمان تعادل به خوبی از مدل ایزوترم لانگمویر-فروندلیچ پیروی می‌کنند. حداکثر ظرفیت جذب مس توسط Ze-nZVI بر اساس این مدل برابر با 119.7 میلی‌گرم بر گرم بدست آمد. حداکثر ظرفیت جذب مس با استفاده از Ze-nZVI با افزایش غلظت اولیه آلاینده افزایش یافت.
کلیدواژه ها:
آب های نامتعارف، حداکثر ظرفیت جذب، زئولیت، مس، نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است