بررسی جذب اسید هیومیک بر نانو ذره اکسید سیلیسیم در حضوراسید سالسیلیک
کد مقاله : 1042-SINAWEB
نویسندگان:
حمید ملاحسینی *
عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
با پوشش نانوذرات اکسید سیلیسیوم بوسیله اسید هیومیک و در حضوراسید سالسیلیک، امکان تجمیع توانایی محرک های زیستی و عناصر معدنی در افزایش تحمل به تنش در گیاهان وجود دارد. لذا جهت درک بهتر اثر متقابل نانو ذرات با مواد آلی طبیعی مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی جذب اسیدهیومیک روی نانو ذره اکسید سیلیسیوم(اندازه ذره 20 تا 30 نانومتر)در اسیدیته 4 با حضوراسید سالسیلیک انجام شد. میزان جذب اسیدهیومیک درغلظت های 40 تا 1600 میلی گرم در لیتر به مدت 120 ساعت در اسیدیته 4 با حضوراسید سالسیلیک و انرژی جذب در زمان های 30 دقیقه تا 120 ساعت در غلظت 1600 میلی گرم در لیتر اسیدهیومیک در اسیدیته 4 با حضوراسید سالسیلیک انجام شد. نتایج جذب عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد روی نانو ذره اکسید سیلیسیوم نشان داد که با افزایش غلظت اسیدهیومیک و افزایش زمان تماس اسیدهیومیک با نانو ذره اکسید سیلیسیوم، میزان جذب کربن از6/7 به 9/11 ، جذب هیدروژن از 07/3 به 4/11، جذب نیتروژن از 2/2 به 6/2 و جذب گوگرد از 54/0 به 69/0 میلی گرم بر گرم افزایش یافت. همچنین بررسی نتایج اندازه ذرات نانو اکسید سیلیسیوم قبل و بعد از پوشش با اسید هیومیک، تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته و در حدود 20 تا 30 نانومتر می باشد.
کلیدواژه ها:
اسیدهیومیک، اسید سالسیلیک، جذب، نانو ذره اکسید سیلیسیوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است