بررسی وتهیه نیوزوم حاوی اسانس آویشن بمنظور بکارگیری نانوذره بعنوان شوینده زیستی
کد مقاله : 1044-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1زهره کریمی، 1مطهره السادات مظلوم، 1شهره باباصفری، 1سمیرا نادری نژاد *، 2بی بی فاطمه حقیرالسادات، 1مریم اژدری
1پژوهشگر
2استاد
چکیده مقاله:
اخیرا به دلیل خواص ضدقارچی و ضدمیکروبی اسانس گیاه آویشن توجه زیادی به افزودن مواد موثره موجود در گیاه به سامانه های دارویی و غذایی و بهداشتی شده است.از سوی دیگر. شوینده ها موادی هستند که میتوانند ذرات چربی و چرک را از پارچه ها یا اجسام دیگر بزدایند و در این میان ترکیبات زیستی بعنوان شوینده ،می توانند نقش مهمی داشته باشند. این تحقیق ، به بررسی و ساخت نانوذره حاوی اسانس آویشن بعنوان شوینده زیستی می پردازد . اسانس گیاه آویشن با دستگاه کلونجر استخراج و به روش آبپوشانی لایه نازک با استفاده از توئین60 ، اسپن60 ، نانونیوزوم حاوی اسانس آویشن تهیه شد . 7 سی سی ساخت مورد نظر ، به مدت 30 دقیقه با سونیکت خردگردید.سپس میزان رهایش دارو را در دو دمای 45و محیط(25 درجه سانتیگراد)با هدف بکارگیری محصول بعنوان شوینده زیستی بررسی شد. نتایج حاکی از بارگذاری اسانس در داخل نانوذره می باشد. اندازه ذرات خرد شده در اثر سونیکت در حد نانومتر بوده . ذرات حاصل از سونیکت پرابی کوچکتراز سونیکت حمامی می باشد. از نظر مروفولوژی،توزیع ذرات یکنواخت و ذرات کروی است.درصد بارگذاری نانوذره 86درصد میباشدو بارگذاری از فراریت اسانس میکاهد. با توجه به نتایج، بنظر میرسد با وجود خواص ضد میکروبی و ضد قارچی اسانس آویشن می توان نانوذرات حاوی اسانس آویشن را بعنوان شوینده زیستی بکار برد که هم از نظر اقتصادی و هم زیست محیطی مفید باشد.
کلیدواژه ها:
آویشن ، شوینده زیستی، نیوزوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است