بررسی سنتز اسپری نانویی گیاهی با خاصیت آفت کشی و حشره کشی
کد مقاله : 1045-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1لیلا ناصری، 2فرشته واحدیان، 1الهام ساسانی، 1سمیرا نادری نژاد *، 3بی بی فاطمه حقیرالسادات، 4سعید رضائی زارچی
1پژوهشگر
2دانشجو
3استاد
4استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد تفت.
چکیده مقاله:
چکیده
استفاده از سموم مختلف در مبارزه با آفات بهداشتی و ناقلین بیماری‌ها دارای تاریخچه بسیار طولانی است. استفاده فراوان از آن‌ها تخریب محیط زیست، مقاومت آفات، اثرات مضر بر موجودات غیر هدف و اثرات سمی روی مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. از این رو استفاده از حشره‌کش‌های طبیعی مشتق شده از گیاهان و فناوری نانو مزایای بسیاری در بهبود فن‌آوری‌های محیط‌زیستی موجود ارایه می‌کند و فن‌آوری‌های جدیدی را به وجود می‌آورد.
هدف: . هدف از این تحقیق بررسی سنتز اسپری نانویی گیاهی با خاصیت آفت کشی و حشره کشی بر روی سوسک آرد میباشد.
روش تحقیق: بعد از جمع آوری بذر، اسانس گیری به وسیله دستگاه کلونجر انجام شد. نانولیپوزومها به روش آبدهی فیلم نازک لیپیدی با تبخیر در کلروفوم توسط دستگاه روتاری تشکیل شدند. سپس سوسک آرد بعد از جمع آوری در پتریهایی به قطر 10 سانتیمتر حاوی آرد قرار داده شد و غلظتهای مختلفی از نانولیپوزمه درون هر کدام از پتریها اسپری شد. پتریهایی به عنوان شاهد در نظر گفته شد. هر آزمایش در سه تکرار انجام شد و بعد از 12، 24، 48 و72 ساعت در دمای 27 درجه سانتی‌گراد مشاهدات گزارش و با حشره کش سایپرمترین سنجیده شد.
نتایج: حشره کش نانو لیپوزومه در غلظت‌های مختلف هیچ تآثیری بر روی مرگ ومیر حشرات نداشته و هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نمونه های شاهد همچنان زنده و بدون تغییر ماندند. اما حشره‌کش سایپرمترین در پایینترین غلظت، فلج شدن حشرات را به دنبال داشت.
کلیدواژه ها:
آفت کش ، حشره کش، حشره کش های گیاهی، گیاه پونه، لیپوزوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است