نانوذرات غیر یونی حاوی اسانس پونه با هدف اثرگذاری بر رده سلولی سرطان
کد مقاله : 1046-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1فرشته واحدیان، 2مطهره السادات مظلوم، 2لیلا ناصری، 2سمیرا نادری نژاد *، 3بی بی فاطمه حقیرالسادات، 4فاطمه دانشمند
1دانشجو
2پژوهشگر
3استاد
4استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، یزد. ایران.
چکیده مقاله:
اسانس‌ها مخلوطی از ترکیبات فراری هستند که به وسیله روش‌های فیزیکی تهیه می‌شوند. اسانس‌های حاصل از گیاهان دارویی دارای ترکیباتی با خواص ضدمیکروبی، ضدسرطانی، آنتی‌اکسیدانی هستند اما این ترکیبات ناپایدار بوده و حلالیت کمی دارند بنابراین می‌توان با محصورسازی آن‌ها درون حامل‌های دارویی همچون نیوزوم، پایداری و حلالیت‌شان را افزایش داد. نیوزوم‌ها حامل‌هایی هستند که از خودتجمعی سورفکتانت‌های غیریونی در محیط آبی تشکیل می‌شوند. استفاده از آن‌ها به عنوان حاملین دارو، باعث افزایش اثرات درمانی و کاهش عوارض جانبی می‌شود.
هدف: هدف از انجام این تحقیق، بهینه‌سازی فرمول ساخت نانونیوزوم حاوی اسانس پونه است.
روش‌کار: اسانس گیاه پونه به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه شد. نیوزوم از طریق استفاده از روش فیلم نازک لیپیدی تهیه شد و سپس نانوذره سنتز شده از نظر اندازه، پتانسیل زتا و رهایش مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌های حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که نیوزوم‌های حاوی اسانس پونه به طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از روش فیلم نازک لیپیدی تهیه شد. نتایج نشان دادند که پارامتر نوع سورفکتانت غیریونی تاثیر زیادی در محصورسازی دارد. درصد محصور سازی فرمول بهینه، 46/3 ± 31/74 درصد است. اندازه نانوذرات و پتانسیل زتا به ترتیب 16/46 nm و 74/38- بود.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: نیوزوم، اسانس، سورفکتانت غیریونی، آنتی‌اکسیدان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است