درخواست خوابگاه
1396-04-07

 شرکت کنندگان چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی، می بایست درخواست خود را برای اسکان، از طریق پل‌های ارتباطی همایش تا تاریخ 96/04/11 ثبت نمایند.