حمایت از همایش نانوفناوری در کشاورزی
1395-10-16
حمایت از همایش نانوفناوری در کشاورزی

سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های محترم می‌توانند با توجه به شرایط تعیین شده به حامیان چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی بپیوندند.

حمایت مالی از این همایش در چهار سطح تعریف شده است و خدمات ارایه شده به حامیان هر یک از سطوح در این صفحه قابل مشاهده است.