چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی با شعار «چشم‌اندازها و افق‌های نوین»، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به همت کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می‌شود.

 

رییس همایش:

دکتر اسکندر زند «معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -رییس کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی»

دبیر علمی:

 دکترمریم هاشمی «عضوهیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وعضوکمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی»

دبیر اجرایی:

 دکترعلی مراد سرافرازی « عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و دبیر کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی»