# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1003-SINAWEB اولین تولید نانوذرات طلا توسط باکتریهای اکتینومیست خاک علیرضا دهناد مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1004-SINAWEB بررسی غلظت‌های مختلف نانوذرات دی‌اکسید‌سیلسیوم و کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر جو (Hordeum vulgare L.) فریده بهبودی، زین العابدین طهماسبی سروستانی، محمد زمان کسایی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علی سروش زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1060-SINAWEB تأثیر غلظت بر ساختار و خواص حرارتی نانوالیاف پروتئین آب‌پنیر فلورا فرخی، فوژان بدیعی، محمدرضا احسانی، مریم هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1066-SINAWEB کاربرد نانوجاذبهای مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدار الهه معتدی، محمدرضا نقوی، جابر نصیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است