ارزیابی کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) رقم Hyola-308 تحت مقادیر نیتروژن و منابع سیلیس
کد مقاله : 1055-SINAWEB (R6)
نویسندگان:
1حمیدرضا مبصر *، 2حبیب الله بابایی، 3فرشید علیپور ابوخیلی
1هیئت علمی دانشگاه آزد اسلامی واحد قائمشهر
2دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
به منظور بررسی منابع سیلیس و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و میزان پروتئین و روغن دانه کلزا (Hyola-308)، آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 در شمال ایران به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. مقادیر نیتروژن در سه سطح (115، 5/57، 0 کبلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل چهار سطح منابع سیلیس (محلولپاشی نانو سیلیکون، سیلیکات پتاسیم و سیلیکات کلیسیم به صورت خاک مصرف و شاهد) بودند. نتایج نشان دادند که عملکرد دانه (% 7/50)، ارتفاع بوته (% 6/20)، تعداد شاخه فرعی (% 4/27)، تعداد خورجین در بوته (% 9/45)، تعداد دانه در خورجین (% 4/16) و میزان پروتئین دانه (% 4/7) با مصرف نیتروژن تا 115 کیلوگرم در هکتار روند افزایشی داشتند. غلظت روغن دانه با افزایش مصرف نیتروژن روند نزولی داشت. عملکرد دانه با مصرف سیلیکات پتاسیم 3/23 درصد بیشتر از شاهد شد که بخاطر افزایش تعداد دانه در خورجین (% 4/7) بود. عملکرد دانه با مصرف سیلیکات کلیسیم (% 6/18) و محلولپاشی نانوسیلایکون (% 6/11) نیز افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه و میزان پروتئین با مصرف سیلیکات پتاسیم توأم با 115 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد، در حالی که حداکثر روغن دانه با مصرف سیلیکات پتاسیم و بدون مصرف نیتروژن حاصل شد. بیشترین وزن هزار دانه با مصرف سیلیکات کلیسیم و بدون مصرف نیتروژن بدست آمد.
کلیدواژه ها:
عملکرد دانه، روغن دانه، کلزا، مقادیر نیتروژن، منابع سیلیس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است