نقش نانوذرات در کنترل سرما و یخ زدگی گیاهان
کد مقاله : 1056-SINAWEB
نویسندگان:
فائزه فلکی *
دانشجو
چکیده مقاله:
سرما و یخبندان از جمله پدیده های طبیعی هستند که خسارت های فراوانی در سال های اخیر به باغات میوه وارد می نمایند که موجب خسارت های جبران ناپذیری می شود. برای درختان نه تنها درجه حرارت مطلوب اهمیت دارد. کاهش دما از آستانه تحمل حداقل گیاه می تواند خسارت زا باشد و حتی باعث مرگ درختان شود. باغداران کاملاً از نتایج زیان بار عدم مقاومت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند، بنابراین شناخت از چگونگی وقوع سرما و یخبندان و علایم ناشی از وقوع این پدیده در هر ناحیه می تواند برنامه ریزان
کشاورزی و خود باغداران را بمنظورکاهش خسارت سرما راهنمایی و کمک نماید. در سال های اخیر فناوری نانو (نانوتکنولوژی) پیشرفت های فناورانه بسیار مهمی بدست آورده است و از آن در تمام صنعت ها بکار گرفته شده است. در این مقاله سعی شده است به جنبه دیگر کارایی نانو مواد ها در زمینه جلوگیری از سرمازدگی گیاهان را مورد مطالعه قرار دهد.
کلیدواژه ها:
سرمازدگی، گیاهان، نانو مواد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است