اثر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خردل در تنش شوری
کد مقاله : 1058-SINAWEB
نویسندگان:
1حبیبه بهنام، 2حسن فیضی *، 3سید علی حسینی، 4فرزاد سلیمی، 5مسعود علیپناه
1سمنان-بلوار نهضت-هلال احمر 5- پلاک 39- کد پستی: 35148-15411
2کیلومتر 7 بزرگراه تربت-مشهد.دانشگاه تربت حیدریه
3دانشجوی کارشناس ارشد/دانشگاه تربت حیدریه
4دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تربت حیدریه
5عضو هیئت علمی/دانشگاه تربت حیدریه
چکیده مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خردل سفید در شرایط تنش شوری به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه تربت حیدریه در سال 1394 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو در غلظت های 0، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر و تنش شوری در 5 سطح 0، 50، 100، 150 و 200 میلی مول بر لیتر بود. شمارش بذرهای جوانه‌زده از روز دوم آغاز و تا 7 روز ادامه یافت و سپس صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول و وزن گیاهچه و شاخص بنیه بذر I و II اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد کاربرد ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم نتوانست تاثیر معنی داری بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خردل سفید در شرایط تنش شوری بگذارد. افزایش سطح تنش شوری سبب کاهش سرعت جوانه زنی شد.
کلیدواژه ها:
تنش شوری، نانو ذرات، درصد جوانه زنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است