کاربرد نانوجاذبهای مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدار
کد مقاله : 1066-SINAWEB
نویسندگان:
1الهه معتمدی *، 2محمد رضا نقوی، 2جابر نصیری
1پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
در تحقیق حاضر، از یک نانوجاذب هیبریدی مغناطیسی برای خالصسازی داروی تاکسول از گیاه سرخدار استفاده شده است. سنتز نانوذرات Fe3O4 از روش همرسوبی یونهای آهن II و III در محیط آبی و شرایط بازی شده و این نانوذرات در حضور بستر کربنی گرافن اکسید (GO) به صورت درجا سنتز میشوند. با استفاده از این نانو جاذب (Fe3O4Nps/GO) میتوان میزان ناخالصی‎ها، رنگدانه‎های گیاهی، مواد واکسی و ... را در عصاره گیاهی حاوی تاکسول کاهش داد. در این مورد نانوجاذب بصورت گزینشپذیر و انتخابی انواع ترکیبات مزاحم را از درون محلول جذب مینمایند و باعث افزایش درصد خلوص تاکسول تا 5 برابر شده و با راندمان بالای 95% میگردد. مطالعات سینتیکی نشان داد که فرایند جذب از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و زمان تعادلی جذب 120 دقیقه است. همچنین با بررسی انواع مدل های جذب سطحی مشاهده شد که سیستم موردنظر از مدل جذب سطحی لانگمویر تبعیت می نماید. این نانوجاذب در فرایند خالص سازی، قابلیت استفاده مجدد داشته (چهار سیکل متوالی با راندمان بالای90%) و بهعلت خاصیت مغناطیسی فرایند جداسازی آن براحتی امکانپذیر است.
کلیدواژه ها:
تاکسول، نانوذرات Fe3O4، گرافن اکسید، خالصسازی، جذب سطحی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است