تاثیر منابع سیلیسیم و نانو سیلیسیم بر برخی پاسخ های مورفو- فیزیولوژیکی گیاه استویا(Stevia rebaudiana Bertoni)
کد مقاله : 1069-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
1رضا مالمیر *، 2بابک متشرع زاده، 2لیلا تبریزی
1دانشجو
2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
اخیرًا فن آوری نانو در سطح گسترده مورد توجه بیشتر پژوهشگران علوم مختلف قرار گرفته است . امروزه افزودن نانوذرات به محلول غذایی گیاهان به عنوان کود به دلیل داشتن اثرهای بی نظیر آنها مانند نفوذ سریع تر و راحت تر به درون غشای سلولی، توجه زیادی را در بین تولید کنندگان به خود جلب کرده است. امروزه گیاهان دارویی در تامین سلامت جامعه از جایگاه خاصی برخوردارند. استویا Stevia rebaudiana Bert گیاه دارویی است که کاربرد وسیعی در صنعت غذا و دارو دارد و در سالیان اخیر کشت آن مورد توجه صنایع قرار گرفته است سیلیسیم یکی از عناصر غذایی مفید برای رشد و سلامت گیاه به شمار می‎رود. در این پژوهش از منابع مختلف سیلیسیم از جمله نانو سیلیسم، سیلیکات پتاسیم، سیلیکات کلسیم، هیومیستار سیلیس جهت افزایش رشد و بیوماس گیاه دارویی استویا استفاده شد. خصوصیاتی نظیر ارتفاع اندام هوایی گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ی گیاه، حجم ریشه، قطر ساقه، سطح برگ و شاخص کلروفیل برگ(SPAD) اندازه گیری شد. در تمامی پارامترها استفاده از منابع سیلیسیم تاثیر قابل ملاحظه و معنی داری نسبت به حالت شاهد داشت به طوری که نانو سیلیسیم نسبت به سایر منابع سیلیسیم، تاثیر بیشتری بر روی صفات مورفوفیزیولوژیکی نشان داد.
کلیدواژه ها:
گیاه استویا، عنصر سیلیسیم، نانو سیلیسم، خواص مورفوفیزیولوژیکی گیاه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است