بررسی تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افزایش ماندگاری رطب رقم کبکاب
کد مقاله : 1009-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
1ندا مفتون آزاد *، 2مریم هاشمی، 3فوژان بدیعی، 1مریم شاه امیریان، 1اکبر جوکار، 4صدیقه یزدانی
1عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
2عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی
3عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
4کارشناس موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر اثر یک نوع پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در غلظت‌ 2000 قسمت در میلیون کیتوزان بر افزایش ماندگاری و کیفیت رطب رقم کبکاب مطالعه شد. میوه‌های پوشش‌داده شده و بدون پوشش در ظروف پلی اتیلن بسته‌بندی و در سه دمای 0، 5 و 10 درجه سانتی‌گراد و در رطوبت نسبی 85-80 درصد نگهداری شدند. در مدت 24 هفته نگهداری، در فواصل زمانی مشخص (هر سه روز یکبار) سفتی بافت، میزان کاهش وزن، تنفس، اسیدیته، بریکس و پارامترهای رنگ اندازه‌گیری شد و تاثیر پوشش‌ نانوامولسیون کیتوزان بر ماندگاری این رقم رطب بررسی و با نمونه بدون پوشش مقایسه گردید. تاثیر وجود پوشش بر کیفیت رطب در سه دمای مختلف و در زمان های نگهداری با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد این پوشش به طور معنی‌داری باعث کاهش افت وزن، حفظ رنگ میوه، کاهش سرعت تنفس، حفظ سفتی بافت و تغییرات کمتر بریکس و اسیدیته نسبت به نمونه‌های بدون پوشش شد. هم‌چنین، نتایج نشان داد که کاربرد پوشش اثر معنی‌داری بر خصوصیات حسی رطب نداشت.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان، تغییرات سفتی، تنفس، رطب رقم کبکاب، رنگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است