سنتز و بررسی رفتار رهایش کود از هیدروژل نانوکامپوزیتی سدیم آلژینات-گرافت-آکریلیک اسید-کوپلیمر-آکریل آمید/سیلیکا
کد مقاله : 1012-SINAWEB (R3)
نویسندگان:
1علی اولادقره گوز *، 2حامد قره خانی
1دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی
2دانشجو/دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
فرمولاسیون آهسته رهش کود شیمیایی NPK با استفاده از روش پلیمریزاسیون درجا و از طریق گرافت کردن زنجیره‌های پلیمری سدیم آلژینات بر روی مونومرهای آکریلیک اسید (AA) و آکریل آمید (AAm) در محلول حاوی نانو ذرات سیلیکا و ترکیب کود NPK تهیه گردید. نتایج حاصل از آنالیز FTIR واکنش گرافت شدن زنجیره‌های سدیم آلژینات بر روی مونومرهای آکریلاتی را تایید کرد. ریخت شناسی هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی تهیه شده با استفاده از تصاویر SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به تصاویر SEM ثبت شده، هیدروژل سنتز شده داری سطح تقریبا صاف و با تخلخل کمتر می‌باشد. اما هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده دارای ساختار بسیار متخلخل می‌باشد که در نتیجه اتصالات عرضی فیزیکی نانو ذرات سیلیکا ایجاد شده‌اند. میزان ظرفیت جذب آب تعادلی هیدروژل نانوکامپوزیتی تهیه شده متاثر از pH محلول و غلظت محلول نمکهای مختلف می‌باشد. نتایج حاصل از آنالیزهای میزان جذب آب نشان داد که افزودن نانو ذرات سیلیکا تا مقدار 15 درصد وزنی منجربه افزایش قابل ملاحظه ظرفیت جذب آب (g/g 1070) می‌شود. از طرفی رفتار رهایش کود از فرمولاسیون نانوکامپوزیتی حاوی کود نشان داد که افزودن نانو ذرات سیلیکا به داخل شبکه هیدروژل منجربه رهایش آهسته کودهای شیمیایی کپسوله شده می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که فرمولاسیون نانوکامپوزیتی فرموله شده با کود به عنوان یک محصول زیست تخریب پذیر می‌تواند نقش موثری در کاهش میزان هدر رفت آب و نیز بهبود انتقال کود شیمیایی مورد نیاز گیاهان ایفا کند.
کلیدواژه ها:
آلژینات، فرمولاسیون کود آهسته رهش، کپسوله کردن، نانو ذرات سیلیکا، هیدروژل نانو کامپوزیتی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است