تهیه نانوفیبرهای پلیمری بوسیله تکنیک الکتروریسی جهت اندازه‌گیری باقیمانده سموم در نمونه های عسل
کد مقاله : 1019-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1سارا زالی *، 2علی اسحاقی، 3مجتبی شمسی پور، 4فهیمه جلالی
1رییس اداره معتبرسازی
2معاون تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
3استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
4استاد دانشگاه رازی
چکیده مقاله:
در این تحقیق پوشش نانو ساختاری فیبرهای پلی‌استایرن جهت ریز استخراج فاز جامد(SPME) توسط روش الکتروریسی تهیه گردید. ویژگی‌های سطحی فیبر توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. کارایی استخراج توسط این پوشش جدید با اندازه‌گیری چندین سم (دیازینون، کلرپیریفوس-متیل، مالاتیون، پروپارجیت، بروموپروپیلات، تترادیفون، پرمترین) با گروه عاملیهای متفاوت در نمونه عسل توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف‌سنج جرمی بررسی گردید. پارامترهای موثر بر استخراج مانند زمان و دمای استخراج، شرایط واجذب، سرعت تکان خوردن و قدرت یونی نمونه بررسی و بهینه گردید. تحت شرایط بهینه حد تشخیص روش برای سمهای مختلف در گستره1 /0 الی 0/2 μg/L بود. دقت درون روز و بین‌روز روش توسعه یافته در شرایط بهینه در گستره %56/17- %46/3 و %99/24- %01/10 محاسبه گردید. ضریب همبستگی برای کلیه آنالیت‌های تحت مطالعه رضایت بخش بود. در نهایت روش توسعه یافته جهت آنالیز نمونه‎های آغشته شده عسل به سموم مختلف به کار رفت و صحت در گستره % 126-%44/81 به‌دست آمد.
کلیدواژه ها:
الکتروریسی، باقیمانده سموم ، ریزاستخراج فاز جامد، عسل، نانوفیبر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است