سنتز و بررسی رفتار رهایش کود از هیدروژل نانوکامپوزیتی سبوس ذرت-گرافت-آکریلیک اسید-کوپلیمر-آکریل آمید/مونت موریلونیت
کد مقاله : 1022-SINAWEB
نویسندگان:
1علی اولادقره گوز *، 2حامد قره خانی
1دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی
2دانشجو/دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
هیدروژل سوپر جاذب نانوکامپوزیتی حاوی کود بر پایه سبوس ذرت (Maize bran) (MB)، آکریلیک اسید (AA) و آکریل آمید (AAm) در محلول آبی متشکل از مونت موریلونیت (MMT) و ترکیب کود ازته (NPK) سنتز گردید. نتایج حاصل از آنالیز FTIR نشان داد که گروه هیدروکسیل مولکولهای نشاسته موجود در ترکیب سبوس ذرت با مونومرهای پایه آکریلاتی در واکنش گرافت شدن شرکت کرده است. نتایج حاصل از آنالیزهای میزان جذب آب نشان داد که افزودن مونت موریلونیت تا مقدار 10 درصد وزنی منجربه افزایش قابل ملاحظه ظرفیت جذب آب (g/g 950) می‌شود. رفتار تورمی هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده در محلولهایی با pH مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای صورت گرفته بر روی رفتار رهایش کود از هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده نشان داد که نانو لایه‌های خاک رس مونت موریلونیت باعث می‌شوند که کود بارگذاری شده با الگوی رهایش آهسته‌ای آزاد شود. هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده زیست تخریب پذیر بوده و از هزینه تولید پایینی نیز برخوردار است. بکارگیری این محصول در کاربردهای مربوط به کشاورزی، بویژه در مناطق خشک از مزایای زیادی نظیر کاهش میزان هدر رفت کودهای شیمیایی، بهبود بهره استفاده از آب و کاهش تعداد دفعات آبیاری برخوردار است.
کلیدواژه ها:
سبوس ذرت، فرمولاسیون کود آهسته رهش، مونت موریلونیت، هیدروژل نانو کامپوزیتی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است