اثرات کامپوزیت عصاره گیاهی- نانوذرات سیلیکاتی در کنترل بیماری کپک خاکستری سیب (Botrytis cinerea)
کد مقاله : 1026-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1حسین صباحی *، 2محمدرضا بلوچ، 3حشمت الله امینیان، 3شاهین نوری نژاد
1گروه مهندسی علوم زیستی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
2گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
3گروه گیاهپزشکی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
چکیده:

کنترل بیماری‌های قارچی پس از برداشت به روش زیستی (استفاده از پلی فنل های گیاهی) به عنوان یک روش سالم و دوست دار محیط‌زیست مطرح است. با این وجود یکی از مشکلات پلی‌فنل های گیاهی تجزیه سریع در شرایط محیطی همچون دمای بالا، اکسیژن و نور است. یکی از بهترین راه‌حل‌های این مشکل آنکپسوله کردن یا اینترکلیت این ترکیبات درون نانو ذرات است. بر این اساس، این طرح پیشنهاد شد. در این راستا استخراج عصاره غنی از پلی فنل از میوه انار و برگ میخک با استفاده از متانول انجام و این پلی‌فنل ها به روش مناسب در بین لایه‌های نانو ذرات سیلیکاتی اینترکلیت شد. آزمون بررسی اثر بازدارندگی به روش مخلوط با محیط کشت آگار بر علیه قارچ عامل کپک خاکستری انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره انار و میخک فعالیت ضد قارچی معنی داری داشتند. کامپوزیت کردن عصاره انار و نانو ذارت سیلیکاتی باعث افزایش اثر ضد قارچی هر جزء به تنهایی شد. نتایج در کل نشان دادند که اینترکلیت کردن پلی فنل های گیاهی درون نانو ذرات سیلیکاتی می‌تواند یک روش زیست محیط دوست و اقتصادی جهت کنترل کپک خاکستری به‌عنوان جایگزین بجای مصرف قارچ‌کش‌های شیمیایی که مخاطرات زیست‌محیطی زیادی برای انسان دارند، پیشنهاد شوند.
کلیدواژه ها:
کپک خاکستری، پلی فنل، اینترکلیت کردن، نانو ذرات سیلیکاتی، مونت موری لونیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است