اثر مصرف نانورس بر ویژگی های مکانیکی چندسازه های چوب- پلاستیک ساخته شده با پلی پروپیلن و آرد ساقه سویا
کد مقاله : 1034-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
1ابوالفضل کارگرفرد *، 2امیر نوربخش
1عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ
چکیده مقاله:
چکیده
این تحقیق با هدف تولید چندسازه های چوب-پلاستیک با استفاده از آرد ساقه سویا و بررسی اثر مصرف ذرات نانورس بر ویژگیهای مکانیکی چندسازه های ساخته شده انجام شده است. لذا با استفاده از آرد ساقه سویا در دو سطح 35 و 45 درصد ( بر اساس وزن خشک چندسازه )، 3 سطح مصرف نانورس صفر، 3 و 6 درصد ( بر اساس وزن خشک پلیمر)، پلی پروپیلن به عنوان پلیمر زمینه و همچنین 5 درصد ماده سازگارکننده MAPP ، چند سازه های چوب – پلاستیک ساخته شد.. بعد از اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی، نتایج حاصل با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش آرد ساقه سویا به استثنای مقاومت به ضربه که تغییری نداشته است، کلیه ویژگیهای مکانیکی چندسازه ها از یک روند کاهشی معنی دار برخوردار شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مصرف ذرات نانورس، مقاومت خمشی و کششی کاهش یافته، ولی مدول الاستیسیته خمشی و کششی و مقاومت به ضربه با مصرف ذرات نانورس یک رابطه خطی داشته و بیشترین این ویژگیها در مصرف 6 درصد نانورس مشاهده شدند.
کلیدواژه ها:
چند سازه چوب/پلاستیک، پلی پروپیلن، نانورس، آرد ساقه سویا، ویژگیهای مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است